Optimist Club Nederland

Selectiereglement OCN

Selectiereglement 2018
Publicatiedatum 9 april 2018
Versie 1.0

 

Artikel 1: Definities

OCN:  Optimisten Club Nederland, de klassenorganisatie van de optimist in Nederland.
Zeiler:  zeiler of zeilster die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd heeft van 15 jaar of jonger.
Benjamin:   zeiler of zeilster die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd heeft van 12 jaar of jonger.
Selectiewedstrijd:   Een door de OCN als selectiewedstrijd aangewezen wedstrijd die mee telt voor de selectiestand(en).

Artikel 2: Doelstellingen

Het doel van dit reglement is het vastleggen van de selectieprocedure voor de zeilers in de Optimistklasse voor deelname aan de Optimisten Kernploeg en de Jeugdploeg van de OCN. Daarnaast legt dit reglement vast hoe deelname aan evenementen op uitnodiging en deelname aan evenementen met beperkte inschrijving in Nederland wordt geregeld.

Artikel 3: Algemene bepalingen

 1. Dit reglement kent een voorjaars-, een najaars- en een Benjaminselectiestand.
  a. Voorjaarsselectiestand
  Aan het einde van de voorjaarsselectiewedstrijden wordt de voorjaarsselectiestand opgemaakt om vast te stellen welke zeilers, conform de reglementen van IODA, in aanmerking komen voor deelname aan door IODA georganiseerde evenementen.
  b. Najaarsselectiestand
  Aan het einde van de najaarsselectiewedstrijden wordt voor alle Zeilers de najaarsselectiestand opgemaakt over alle in het kalenderjaar gezeilde selectiewedstrijden.
  c. Benjaminselectiestand
  Aan het einde van de najaarsselectiewedstrijden wordt voor Benjamins de Benjaminselectiestand opgemaakt over alle gezeilde najaarsselectiewedstrijden.
 2. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de OCN-website: www.optimist.nl.

Artikel 4: Algemene eisen aan Zeilers

Om in aanmerking te komen voor deelname en kwalificatie moet een zeiler:

 1. De Nederlandse nationaliteit bezitten of domicilie in Nederland hebben conform ISAF Regulation 24.5.4;
 2. Lid zijn van de OCN en een startlicentie van het Watersportverbond hebben;
 3. In alle selectiewedstrijden varen met een Optimist voorzien van een geldige meetbrief en een registratiebewijs van het Watersportverbond; 
 4. Een geldige WA-verzekering voor hun materiaal en een minimale dekking voor 500.000 euro, of hoger indien de notice of race dit eist, geldig overal waar het materiaal gebruikt wordt (ook op zee). Bewijs van deze verzekering moet op alle wedstrijden getoond kunnen worden;
 5. Minimaal Combi A varen. In sommige gevallen kan dispensatie worden verleend welke schriftelijk dient te worden aangevraagd bij de wedstrijdcommissaris van de OCN.

Artikel 5: Selectieprocedure

 1. Op de website van de OCN zal worden meegedeeld welke wedstrijden in het opvolgend kalenderjaar de status van selectiewedstrijden krijgen.
 2. Indien bij een serie selectiewedstrijden gevaren wordt in verschillende startvelden zal het OCN-bestuur de indeling van de startgroepen zoveel mogelijk baseren op de selectiestand zoals opgemaakt voorafgaand aan de serie. Het OCN bestuur zal er op toezien dat:
  a. bij de inschrijving aan het begin van elk evenement startgroepen worden gevormd van zo gelijk mogelijke omvang en sterkte;
  b. het wedstrijdcomité als aangenomen uitslag “DNS” in de wedstrijduitslag opneemt.

Artikel 6: Telling

 1. Tellingmethode:
  a. Lage Puntentelling conform RRS Appendix A, DNE = laatste plaats +1 en niet aftrekbaar.
  b. DNF, OCS, DSQ, DNC, DNS, BFD, UFD = laatste plaats + 1 en wel aftrekbaar.
  c. De ‘laatste plaats’ wordt als volgt bepaald: van het selectie-evenement wordt het aantal deelnemers gedeeld door het aantal startgroepen en afgerond naar een geheel getal.
 2. Elke wedstrijd wordt als zodanig meegeteld.
 3. Bij het varen in groepen zullen de wedstrijden die niet meetellen voor de serie van het betreffende evenement eveneens niet meetellen voor de selectiestand.
 4. Bij selectiewedstrijden met een open inschrijving krijgen buitenlandse deelnemers, en niet-OCN-leden, wel een score maar worden niet opgenomen in de OCN-selectiestand.
 5. De selectiezeilers krijgen de punten behorend bij de door hun behaalde score.
 6. Een DNE in een serie wordt in de selectiestand ook als een DNE opgenomen.
 7. Indien een zeiler een selectie-evenement niet of gedeeltelijk meezeilt als gevolg van deelname aan een in het rooster van de OCN opgenomen activiteit dan wordt voor de selectiestand voor iedere niet gezeilde wedstrijd van dat evenement het gemiddelde aantal punten van alle tot dan toe gezeilde selectiewedstrijden toegekend.
 8. Indien een zeiler een selectie-evenement niet of gedeeltelijk meezeilt vanwege andere redenen dan vernoemd in lid 7, wordt voor de selectiestand voor iedere niet gezeilde wedstrijd van dat evenement de punten toegekend behorend bij een DNC.

Artikel 7: Eindstand

 1. De voorjaarsselectiestand wordt bepaald door de resultaten van de in het voorjaar gezeilde selectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij de zeiler met de minste punten bovenaan staat. De aftrekregeling zoals hieronder vermeld is van toepassing.
 2. De najaarsselectiestand wordt bepaald door de resultaten van alle in het kalenderjaar gezeilde selectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij de zeiler met de minste punten bovenaan staat. De aftrekregeling zoals hieronder vermeld is van toepassing.
 3. De Benjaminselectiestand wordt bepaald door de resultaten van de in het najaar gezeilde selectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij degene met de minste punten bovenaan staat. Indien in het najaar minder dan 12 wedstrijden zijn gezeild, wordt dit aantal aangevuld met de laatste wedstrijden uit de voorjaarsselectie tot het minimumvan 12 wedstrijden is gehaald. De aftrekregeling zoals hieronder vermeld is van toepassing.
 4. Aftrekregeling:
  a. 5 t/m 9 gezeilde wedstrijden: 1 aftrekwedstrijd
  b. vervolgens per 5 extra gezeilde wedstrijden: 1 extra aftrekwedstijd (dus bij 10 t/m 14 gezeilde wedstrijden 2 aftrekwedstrijden; bij 15 t/m 19 gezeilde wedstrijden 3 aftrekwedstrijden; et cetera).
 5. Bij gelijk aantal behaalde punten is ISAF Racing Rules of Sailing 2017-2020 van toepassing.
 6. In geval van hoger beroep geldt de voorlopige uitslag van de betreffende wedstrijd.

Artikel 8: Selectie Optimist Kernploeg OCN

 1. In de kernploeg dienen minimaal 2 jongens en 2 meisjes te zitten.
 2. De eerste 16 zeilers, met inachtneming van lid 1 van dit artikel, van de najaarsselectiestand, die in het opvolgende kalenderjaar maximaal 15 jaar oud worden ontvangen vanuit de OCN een uitnodiging voor de Optimist kernploeg
 3. De uitnodiging voor de Optimist Kernploeg vindt plaats direct na de laatste najaarsselectiewedstrijd.
 4. Geselecteerde deelnemers voor de Optimist Kernploeg ontvangen van het OCN-bestuur een uitnodiging welke binnen 7 dagen dient te worden aanvaard.
 5. Indien een zeiler besluit de uitnodiging niet te accepteren dan zal, met inachtneming van lid 1 en 2 van dit artikel, de eerstvolgende in de najaarsselectiestand worden uitgenodigd.
 6. Uitnodigen van extra zeilers zal tot maximaal 14 dagen na de laatste selectie dag plaatsvinden, daarna wordt er niet meer aangevuld.
 7. Er zal een begroting van de trainingskosten worden toegevoegd bij de uitnodiging voor Kern- en Jeugdploeg, de afrekening zal moeten worden voldaan.

Artikel 9: Selectie Optimist Jeugdploeg OCN

 1. De eerste 4 zeilers in de Benjaminselectiestand ontvangen vanuit de OCN een uitnodiging voor de Optimist Jeugdploeg, met een maximum van 3 zeilers van hetzelfde geslacht.
 2. Benjamins die bij de eerste 16 eindigen in de najaarsselectiestand hebben de keuze tussen deelname aan de Kernploeg of de Jeugdploeg. Indien deze zeiler voor de Kernploeg kiest zal eerstvolgende Benjamin worden uitgenodigd voor de Jeugdploeg.
 3. De Jeugdploeg wordt aangevuld, op de volgorde van de Benjaminselectiestand met 4 extra jonge Benjamin talenten die in het opvolgend kalenderjaar nog als Benjamin kunnen starten (dus geboortejaar 2007 of jonger), met een maximum van 3 zeilers van hetzelfde geslacht.
 4. De uitnodiging voor de Jeugdploeg wordt zo snel mogelijk na het bekend worden van de definitieve Optimist Kernploeg gegeven.
 5. Indien een zeiler besluit de uitnodiging niet te accepteren dan zal, met inachtneming van de regels de eerstvolgende in de selectiestand worden uitgenodigd.
 6. Uitnodigen van extra zeilers zal tot maximaal 14 dagen na de laatste selectie dag plaatsvinden, daarna wordt er niet meer aangevuld.Er zal een begroting van de trainingskosten worden toegevoegd bij de uitnodiging voor Kern- en Jeugdploeg, de afrekening zal moeten worden voldaan.
 7. Er zal een begroting van de trainingskosten worden toegevoegd bij de uitnodiging voor Kern- en Jeugdploeg, de afrekening zal moeten worden voldaan.

Artikel 10:  Deelname aan Wereldkampioenschappen (WK)

 1. De eerste 5 zeilers van de voorjaarsselectiestand ontvangen een uitnodiging.
 2. Bij het accepteren van de uitnodiging gaat de zeiler akkoord met de bijgevoegde begroting en trainingsplan. Dit wordt bevestigd door het onderteken van het contract voor de WK
 3. Indien een zeiler besluit deze uitnodiging niet te accepteren dan wordt de eerstvolgende in de voorjaarselectiestand uitgenodigd.
 4. Een zeiler die de uitnodiging voor het WK niet accepteert komt niet in aanmerking voor een uitnodiging voor het EK.

Artikel 11: Deelname aan Europese kampioenschappen (EK)

 1. Voor het deelnemen aan de EK zijn de regels zoals omschreven in de IODA Manual for European Championships leidend.
 2. De volgende 14 (dubbel aantal vanwege EK in Nederland) zeilers, na de WK- geselecteerden van de voorjaarsselectiestand, ontvangen een uitnodiging, met een maximum van 8 zeilers van hetzelfde geslacht.
 3. Bij het accepteren van de uitnodiging gaat de zeiler akkoord met de bijgevoegde begroting en trainingsplan. Dit wordt bevestigd door het onderteken van het contract voor de EK
 4. Indien een zeiler besluit deze uitnodiging niet te accepteren dan wordt de eerstvolgende in de voorjaarselectiestand uitgenodigd.

Artikel 12: Deelname aan EK Teamzeilen Ledro

 1. Voor het EK teamzeilen worden 16 landen uitgenodigd die het beste hebben gepresteerd op het EK het voorafgaand seizoen. Indien een van de landen de uitnodiging niet accepteert dan wordt het volgende land uitgenodigd.
 2. Indien Nederland wordt uitgenodigd dan selecteren de eerste 4 zeilers van de EK ploeg zich voor Ledro, met een maximum van 3 zeilers van hetzelfde geslacht.
 3. Wanneer iemand niet wil of kan deelnemen volgt de volgende in ranking vanuit het EK team.
 4. Als uit de EK ploeg geen team kan worden geformeerd dan zullen de OCN coaches 1 of 2 wildcards uitdelen.
 5. Wanneer je je selecteert voor Ledro ben je verplicht om ook het NK teamzeilen en de bijbehorende clinic met dit team mee te doen.

Artikel 13: Deelname aan Teamrace Monaco

 1. De regatta in Monaco nodigt buitenlandse teams uit en Nederland is voor deze wedstrijd de laatste twee jaar uitgenodigd. Het is echter geen garantie voor de toekomst. Een uitnodiging zal mede afhangen van de zeilprestaties en van de teampresentatie van het voorgaand jaar.
 2. Doelstelling van deelname is het opdoen van internationale ervaring voor de jonge zeilers in de JP.
 3. Indien de OCN een uitnodiging ontvangt dan zullen de eerste 4 JP zeilers op basis van de voorjaarsselectiestand van het voorgaand seizoen, worden afgevaardigd onder de voorwaarde dat ze in huidige seizoen nog geselecteerd zijn voor de KP of JP.
 4. Indien 1 van de eerste 4 niet kan deelnemen wordt de eerstvolgende uit de JP afgevaardigd.

Artikel 14: Deelname jeugdploeg buitenlands evenement

De gehele jeugdploeg van de OCN zal als team een buitenlands evenement bezoeken voor het opdoen van de noodzakelijke ervaring.

Artikel 15: Overige gevallen en geschillen

 1. Geselecteerde zeilers en ouders/wettelijk vertegenwoordigers gaan akkoord met de voorwaarden die gesteld worden aan deelname aan de Kern- en Jeugdploeg middels het ondertekenen van het jaarcontract.
 2. Geselecteerde zeilers en ouders/wettelijk vertegenwoordigers gaan met het ondertekenen van het jaarcontract tevens akkoord met de voorwaarden die gesteld worden aan deelname aan EK, WK of andere evenementen.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen, beslist de wedstrijdcommissaris van de OCN (met uitsluiting van direct belanghebbenden). Bij impasse wordt het geval of geschil aan het voltallige OCN- bestuur voorgelegd (met uitsluiting van direct belanghebbenden), dat volgens de geldende regels onherroepelijk beslist.
 4. In alle geschillen omtrent kwalificatie en deelname aan EK of WK is het Watersportverbond de hoogste beroepsinstantie.
 5. Deelname aan de selectie is geheel voor eigen rekening en risico. De OCN bestuursleden, trainers/coaches en andere bij de organisatie betrokken personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade dan ook welke direct of indirect door het deelnemen aan de selectie kan zijn ontstaan.