Optimist Club Nederland

Selectiereglement OCN

Het selectiereglement wordt momenteel herschreven en van een update voorzien. Op de ALV tijdens de familiedag, welke op 25 maart 2018 zal plaatsvinden, wordt het nieuwe selectiereglement aan de ALV voorgelegd ter goedkeuring. Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd op deze website.

 

Selectiereglement 2017 (oud)

Artikel 1: Definities en doelstellingen
Zeiler: zeiler of zeilster die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd heeft van 15 jaar of jonger.
Benjamin: zeiler die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd heeft van 12 jaar of jonger.

 1. Het doel van dit reglement is het selecteren van de zeilers in de Optimistklasse voor deelname aan de Delta Lloyd Optimisten Kernploeg en de Delta Lloyd Jeugdploeg van de OCN, deelname aan evenementen op uitnodiging, en deelname aan evenementen met beperkte inschrijving in Nederland.
 2. Dit reglement kent een voorjaars-, een najaars- en een Benjaminselectiestand.
 3. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de OCN-website: www.optimist.nl.
 4. Geselecteerde deelnemers voor de Delta Lloyd Optimist Kernploeg en Delta LLoyd Jeugdploeg ontvangen van het OCN-bestuur een uitnodiging welke binnen 7 dagen dient te worden aanvaard. Indien een zeiler besluit deze uitnodiging niet te accepteren dan zal, met inachtneming van de regels de eerstvolgende in de selectiestand worden uitgenodigd. Als binnen 14 dagen na de laatste selectiedag hierop niet wordt gereageerd, wordt er niet meer aangevuld.
 5. Er zal een begroting van trainingskosten worden toegevoegd bij de uitnodiging voor Kern- en Jeugdploeg, de afrekening zal moeten worden voldaan.

Voorjaarsselectie
Aan het einde van de voorjaarsselectiewedstrijden wordt de voorjaarsselectiestand opgemaakt om vast te stellen welke zeilers, conform de reglementen van IODA, in aanmerking komen voor deelname aan door IODA georganiseerde evenementen.

Najaarsselectie
Aan het einde van de najaarsselectiewedstrijden wordt de najaarsselectiestand opgemaakt over de in het kalenderjaar gezeilde selectiewedstrijden.

Benjaminselectie
Aan het einde van de najaarsselectiewedstrijden wordt voor zeilers die aan het einde van het kalenderjaar van selectie de leeftijd hebben van 12 jaar of jonger de Benjaminselectiestand opgemaakt over de gezeilde najaarsselectiewedstrijden, met een minimum van 12 gevaren selectiewedstrijden. Indien in het najaar minder dan 12 selectiewedstrijden zijn gezeild, dan wordt dit aantal aangevuld met de laatste wedstrijden uit de voorjaarsselectie tot het minimum van 12 wedstrijden is bereikt.

De selectiestanden zijn bepalend voor opname in de Delta Lloyd Optimist Kernploeg van de OCN: De eerste 16 zeilers van de najaarsselectiestand, die in het opvolgende kalenderjaar maximaal 15 jaar oud worden en de uitnodiging accepteren, met een minimum van 2 jongens en 2 meisjes.

De uitnodiging voor de Delta Lloyd Optimist Kernploeg vindt plaats direct na de laatste najaarsselectiewedstrijd.

Opname in de Delta Lloyd Jeugdploeg van de OCN: De eerste 4 zeilers in de Benjaminstand die de uitnodiging accepteren. Benjamins die bij de eerste 16 eindigen in de najaarsselectiestand hebben de keuze tussen deelname aan de Kernploeg of de Jeugdploeg. De Jeugdploeg kan aangevuld worden met 4 extra Benjamin talenten, toe te wijzen door het OCN-bestuur, in overleg met de hoofdtrainer en trainers.

De uitnodiging voor de Delta Lloyd Jeugdploeg wordt zo snel mogelijk na het bekend worden van de definitieve Delta Lloyd Optimist Kernploeg gegeven.

Deelname International Easter Regatta: staat open voor de eerste 100 zeilers van de najaarsselectiestand van het voorafgaand kalenderjaar en de leden van de Jeugdploeg die niet binnen deze 100 zeilers vallen.

Deelname aan Wereldkampioenschappen (WK): eerste 5 zeilers van de voorjaarsselectiestand die de uitnodiging accepteren; indien een zeiler besluit deze uitnodiging niet te accepteren, dan komt deze niet in aanmerking voor een uitnodiging voor het EK.

Deelname aan Europese kampioenschappen (EK): de volgende 7 zeilers na de WK- geselecteerden van de voorjaarsselectiestand die de uitnodiging accepteren, met een maximum van 4 jongens of 4 meisjes en een minimum van 3 jongens en 3 meisjes.

Deelname aan EK Teamzeilen Ledro: De eerste 4 zeilers van de EK ploeg selecteren zich voor Ledro. In het team mogen maximaal 3 kinderen zitten van het zelfde geslacht. Wanneer er bijvoorbeeld dus 4 jongens bij de eerste 4 staan, zal de 4e jongen vervangen worden door het eerste meisje. Wanneer iemand niet wil of kan deelnemen volgt de volgende in ranking. Als we uit de EK ploeg niet een team kunnen formeren zullen de OCN coaches 1 of 2 wildcards uitdelen. Wanneer je je selecteert voor Ledro ben je verplicht om ook het NK teamzeilen en de bijbehorende clinic met dit team mee te doen.

Deelname aan het Delta Lloyd Optimisten Regatta team: Alle kinderen van de Delta Lloyd OCN kernploeg die geen EK of WK hebben gehaald, aangevuld tot een totaal van 8 zeilers die in of na 2003 geboren zijn. De selectie van deze niet kernploegzeilers gebeurt in volgorde van de voorjaarsselectiestand.

 • Zeilers die zich selecteren voor een EK of WK kunnen niet meedoen aan het Regatta Team.
 • Zeilers die zich selecteren voor het Regatta Team ontvangen en schriftelijke uitnodiging van de OCN die binnen 7 dagen dient te worden aanvaard. Bij de uitnodiging wordt een trainingsprogramma en een begroting toegevoegd.
 • Indien een zeiler besluit de uitnodiging niet te accepteren dan kan de eerstvolgende zeiler in de selectiestand die aan het einde van het jaar 14 jaar of jonger is, door de OCN worden uitgenodigd. Binnen 7 dagen na ontvangst dient de uitnodiging te worden aanvaard.
 • Alle overige regels uit het OCN Selectiereglement zijn van toepassing.

Deelname Delta Lloyd jeugdploeg buitenlands evenement: De gehele Delta Lloyd jeugdploeg van de OCN zal als team een buitenlands evenement bezoeken.

Artikel 2: Deelname en kwalificatie

Om in aanmerking te komen voor deelname en kwalificatie moet een zeiler:

 1. De Nederlandse nationaliteit bezitten of domicilie in Nederland hebben conform ISAF Regulation 24.5.4;
 2. Lid zijn van de OCN en een startlicentie van het Watersportverbond hebben;
 3. In alle selectiewedstrijden varen met een Optimist voorzien van een geldige meetbrief en een registratiebewijs van het Watersportverbond; 
 4. Een geldige WA-verzekering voor hun materiaal en een minimale dekking voor 500.000 euro, of hoger indien de notice of race dit eist, geldig overal waar het materiaal gebruikt wordt (ook op zee). Bewijs van deze verzekering moet op alle wedstrijden getoond kunnen worden;
 5. Minimaal Combi A varen. In sommige gevallen kan dispensatie worden verleend welke schriftelijk dient te worden aangevraagd bij de wedstrijdcommissaris van de OCN.

Artikel 3: Selectieprocedure

 1. Op de website van de OCN zal worden meegedeeld welke wedstrijden in het opvolgend kalenderjaar de status van selectiewedstrijden krijgen.
 2. Indien bij een serie selectiewedstrijden gevaren wordt in verschillende startvelden zal het OCN-bestuur de indeling van de startgroepen zoveel mogelijk baseren op de selectiestand zoals opgemaakt voorafgaand aan de serie. Het OCN bestuur zal er op toezien dat:
  • bij de inschrijving aan het begin van elk evenement startgroepen worden gevormd van zo gelijk mogelijke omvang en sterkte.
  • het wedstrijdcomité als aangenomen uitslag “DNS” in de wedstrijduitslag opneemt.

Artikel 4: Telling

 1. Tellingmethode: Lage Puntentelling conform RRS Appendix A, DNE = laatste plaats +1 en niet aftrekbaar. DNF, OCS, DSQ, DNC, DNS, BFD, UFD = laatste plaats + 1 en wel aftrekbaar. De ‘laatste plaats’ wordt als volgt bepaald: van het selectie-evenement wordt het aantal deelnemers gedeeld door het aantal startgroepen en afgerond naar een geheel getal.
 2. Elke wedstrijd wordt als zodanig meegeteld.
 3. Bij het varen in groepen zullen de wedstrijden die niet meetellen voor de serie van het betreffende evenement eveneens niet meetellen voor de selectiestand.
 4. Bij selectiewedstrijden met een open inschrijving krijgen buitenlandse deelnemers, en niet-OCN-leden, wel een score maar worden niet opgenomen in de OCN-selectiestand.
 5. De selectiezeilers krijgen de punten behorend bij de door hun behaalde score.
 6. Een DNE in een serie wordt in de selectiestand ook als een DNE opgenomen.
 7. Indien een zeiler een evenement niet of gedeeltelijk meezeilt, worden voor iedere niet gezeilde wedstrijd van dat evenement de punten toegekend behorend bij een DNC.

Artikel 5: Eindstand

 • De voorjaarsselectiestand wordt bepaald door de resultaten van de in het voorjaar gezeilde selectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij de zeiler met de minste punten bovenaan staat. De aftrekregeling zoals hieronder vermeld is van toepassing.
 • De najaarsselectiestand wordt bepaald door de resultaten van alle in het kalenderjaar gezeilde selectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij de zeiler met de minste punten bovenaan staat.De aftrekregeling zoals hieronder vermeld is van toepassing.
 • De Benjaminselectiestand wordt bepaald door de resultaten van de in het najaar gezeilde selectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij degene met de minste punten bovenaan staat. Indien in het najaar minder dan 12 wedstrijden zijn gezeild, wordt dit aantal aangevuld met de laatste wedstrijden uit de voorjaarsselectie tot het minimumvan 12 wedstrijden is gehaald. De aftrekregeling zoals hieronder vermeld is van toepassing.
 • Aftrekregeling:
  • 5 t/m 9 gezeilde wedstrijden 1 aftrekwedstrijd ,
  • vervolgens per 5 extra gezeilde wedstrijden 1 extra aftrekwedstijd,
  • dus bij 10 t/m 14 gezeilde wedstrijden 2 aftrekwedstrijden,
  • bij 15 t/m 19 gezeilde wedstrijden 3 aftrekwedstrijden etcetera.
 • Bij gelijk aantal behaalde punten is ISAF Racing Rules of Sailing 2013-2016 van toepassing.
 • In geval van hoger beroep geldt de voorlopige uitslag van de betreffende wedstrijd.

Artikel 6: Overige gevallen en geschillen

 • Geselecteerde zeilers en ouders/wettelijk vertegenwoordigers gaan akkoord met de voorwaarden die gesteld worden aan deelname aan de Kern- en Jeugdploeg.
 • Geselecteerde zeilers en ouders/wettelijk vertegenwoordigers gaan akkoord met de voorwaarden die gesteld worden aan deelname aan EK of WK.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen, beslist de wedstrijdcommissaris van de OCN in overleg met de wedstrijdcommissie (met uitsluiting van belanghebbenden). Bij impasse wordt het geval of geschil aan het voltallige OCN- bestuur voorgelegd (met uitsluiting van belanghebbenden), dat volgens de geldende regels onherroepelijk beslist. In alle geschillen omtrent kwalificatie en deelname aan EK of WK is het Watersportverbond de hoogste beroepsinstantie.
 • Deelname aan de selectie is geheel voor eigen rekening en risico. De OCN bestuursleden, trainers/coaches en andere bij de organisatie betrokken personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade dan ook welke direct of indirect door het deelnemen aan de selectie kan zijn ontstaan.